Maria. 17. Bulgaria. Awkward. Reading. Drawing. Tattoos. AHS. BMTH. Strange stuff. юникорнс :з
http://ani-dicheva.tumblr.com/post/91395512464 →

ani-dicheva:

Аз просто седя, пропилявайки времето си в мислене за теб. Изгарям отвътре, а ти дори си нямаш представа колко се съсипвам. И стигнах до извода, че за теб явно трябва да се чака вечно. Затова ето ме в 2 през нощта, пишейки за теб. Но не се отказвам. Трудно е да искам нещо, което знам, че никога…

Notes
3
Posted
13 hours ago

rneerkat:

with great power comes a great electricity bill

(via trust)

Notes
291618
Posted
14 hours ago
Me:Ok I need to do something else
Me:*closes tumblr*
Me:*opens new tab*
Me:.....
Me:*opens tumblr*
Notes
12
Posted
1 day ago
aztec-child:

be kind to your mind, body, and others ☾ॐ

aztec-child:

be kind to your mind, body, and others ☾ॐ

(Source: flow-fairy)

Notes
170673
Posted
2 days ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter